Saturday, February 13, 2010

Black kite


Black-kite, originally uploaded by SRJP.

Pic taken by my dad - Dr. Jayaprakash.

0 comments: